Read നിയോഗം | Niyogam by Sethu Online

---niyogam

ദാമോദരൻമാസറററും കമലാകഷിയും, അവരുടെ അനപതയ ദുഖഃതതിനു മോകഷമനതരമായ വിശവനും ശാനതനും, ജനനങങൾകകു വെറുമൊരു സാകഷിയായ കാർതതുവമമയും, കാതതിരിപപിനറെയും ഒളിചചോടലിനറെയും കുരുകകുകളിൽ അകപപെടട അമമവേടതതിയും - ഇവരിലൂടെ മനുഷയൻ എലകകുനന നിയോഗങങളുടെ കലവറ തുറനനുകാടടുനനു.ദാമോദരൻമാസ്റ്ററും കമലാക്ഷിയും, അവരുടെ അനപത്യ ദുഖഃത്തിനു മോക്ഷമന്ത്രമായ വിശ്വനും ശാന്തനും, ജനനങ്ങൾക്കു വെറുമൊരു സാക്ഷിയായ കാർത്തുവമ്മയും, കാത്തിരിപ്പിന്റെയും ഒളിച്ചോടലിന്റെയും കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ട അമ്മ്വേടത്തിയും - ഇവരിലൂടെ മനുഷ്യൻ എല്ക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളുടെ കലവറ തുറന്നുകാട്ടുന്നു....

Title : നിയോഗം | Niyogam
Author :
Rating :
ISBN : 9788171300280
Format Type : Paperback
Number of Pages : 163 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

നിയോഗം | Niyogam Reviews