Read هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی by Roman Ghirshman عیسی بهنام Online

هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی

ایران به عنوان یك محدودهی جغرافیایی، عمدتا با تلقیهای گوناگونی مورد توجه قرار میگیرد: در یك برداشت، ایران امروز با مرزهای مشخص بینالمللی مطرح است و در برداشتی دیگر حوزهی تمدنی و كانون نفوذ فرهنگی ایران و زبان فارسی مورد نظر است؛ تمدنی كه از مرزهای موجود فراتر میرود و بخشی از كشورهای همسایه را نیز دربرمیگیرد. چهره و رخهای گوناگون كه تمدن ایرانی، در هنر و معماری، شعر و ادب وایران به عنوان یك محدوده‌ی جغرافیایی، عمدتا با تلقی‌های گوناگونی مورد توجه قرار می‌گیرد: در یك برداشت، ایران امروز با مرزهای مشخص بین‌المللی مطرح است و در برداشتی دیگر حوزه‌ی تمدنی و كانون نفوذ فرهنگی ایران و زبان فارسی مورد نظر است؛ تمدنی كه از مرزهای موجود فراتر می‌رود و بخشی از كشورهای همسایه را نیز دربرمی‌گیرد. چهره و رخ‌های گوناگون كه تمدن ایرانی، در هنر و معماری، شعر و ادب و حتی در نظام حقوقی (قانون شاهانه در عهد هخامنشی) به دنیا عرضه كرده، سبب شده است تا این فرهنگ غنی موجب شگفتی همگان باشد. در كتاب حاضر بسیاری از ابعاد تمدن ایران به تصویر كشیده شده و شهرهای باستانی فراموش شده و یادمان‌های عظیم آن بازسازی شده است. این كتاب از هفت رخ یا فصل تشكیل شده است كه در هر رخ گوشه‌ای از تمدن ایران به نمایش درآمده است. رخ اول، گهواره‌ی تمدن نام دارد. در این فصل به تشكیل اولین شهرها در پهندشت خوزستان اشاره شده است. جغامیش و شوش و عصر زرین عیلام نیز در این بخش معرفی شده است. در رخ دوم، "مدیریت امپراطوری جهانی"، به تمدن هخامنشی پرداخته شده است. رخ سوم نیز با عنوان "چهار راه تمدن‌ها" به فرهنگ تمدن و ابنیه‌ی اشكانیان و ساسانیان اختصاص دارد. از رخ چهارم تا رخ هفتم نیز فرهنگ تمدن، هنر، معماری شهرهای ایران اسلامی، مینیاتور، خوشنویسی، ادبیات و... از زمان ورود اسلام به ایران تا عهد مغول و سپس صفویه بررسی شده است. كتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و در جاجای كتاب نظریات مورخان و شرق‌شناسان مندرج گردیده است....

Title : هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی
Author :
Rating :
ISBN : 9786001211041
Format Type : Paperback
Number of Pages : 418 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی Reviews

  • Milad Jahani
    2018-11-21 04:47

    .یکی از بهترین پژوهش ها در ضمینه تاریخ ایران