Read Payung Butut by Ahmad Bakri Online

payung-butut

Téma anu disodorkeun dina Payung Butut téh téma klasik: pasoalan “agul ku payung butut” (agul ku kaménakan, kapriyayian). Payung Butut nyaritakeun hiji Naib nu agul ku gelar radén jeung ngaku yén manéhna téh turunan dalem. Ki Naib nolak panglamar Kuwu keur anakna lantaran lain turunan ménak, padahal antara Néng Ebah (anak Ki Naib) jeung Suganda (anak Kuwu) geus aya pakaitTéma anu disodorkeun dina Payung Butut téh téma klasik: pasoalan “agul ku payung butut” (agul ku kaménakan, kapriyayian). Payung Butut nyaritakeun hiji Naib nu agul ku gelar radén jeung ngaku yén manéhna téh turunan dalem. Ki Naib nolak panglamar Kuwu keur anakna lantaran lain turunan ménak, padahal antara Néng Ebah (anak Ki Naib) jeung Suganda (anak Kuwu) geus aya pakait pikir. Waktu Néng Ebah katerap kasakit nu kudu dioperasi tur kudu ditransfusi, tatanggana nu dipénta sih pitulungna mimitina arembungeun lantaran getih maranéhanana bakal ngotoran getih ménak Si Enéng. Dina gaya basa nu hirup tur direumbeuy ku humor, Payung Butut merenah pisan lamun jadi bacaan anu seger pikeun batin nu macana. Ieu roman pondok beunangna Ahmad Bakri téh meunangkeun hadiah saémbara ngarang nu diayakeun ku IKAPI Jawa Barat taun 1967 pikeun katégori umum.http://kiblatbukusunda.blogspot.com/...

Title : Payung Butut
Author :
Rating :
ISBN : 25356968
Format Type : Paperback
Number of Pages : 64 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Payung Butut Reviews