Read Raha – Mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla? by Ville Iivarinen Online

raha-mit-se-todella-on-ja-mit-sen-tulisi-olla

Tiesitkö, että pankit eivät oikeasti lainaa rahaa? Entä tiesitkö, että jos kaikki maailman velat maksettaisiin, maailmassa ei voisi olla enää rahaa?Yhteiskuntien rahoitus on täysin riippuvaista pankkien tekemistä velkasuhteista. Se on perimmäinen syy toistuviin finanssikriiseihin, yhteiskuntien mielettömään velkaantumiseen, demokratian voimattomuuteen ja ekologisesti tuhoiTiesitkö, että pankit eivät oikeasti lainaa rahaa? Entä tiesitkö, että jos kaikki maailman velat maksettaisiin, maailmassa ei voisi olla enää rahaa?Yhteiskuntien rahoitus on täysin riippuvaista pankkien tekemistä velkasuhteista. Se on perimmäinen syy toistuviin finanssikriiseihin, yhteiskuntien mielettömään velkaantumiseen, demokratian voimattomuuteen ja ekologisesti tuhoisaan loputtoman talouskasvun tavoitteluun.Raha kertoo kaiken, mitä et tiennyt rahasta. Monet maailman suurista ongelmista voitaisiin ratkaista, jos raha toimisi niin kuin ihmiset luulevat sen toimivan. Raha on ensimmäinen suomenkielinen esitys rahareformiliikkeen rahakritiikistä.Ville Iivarinen on valtiotieteiden maisteri, joka on toiminut useiden vuosien ajan Suomen Talousdemokratia ry:n puhemiehenä....

Title : Raha – Mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla?
Author :
Rating :
ISBN : 9789522644466
Format Type : Paperback
Number of Pages : 281 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Raha – Mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla? Reviews

 • jjonas
  2018-12-11 13:33

  Hyvä modernin rahateorian mukainen/suuntainen kuvaus rahajärjestelmästä, mutta sen heikkoutena on keskittyminen vain rahaan/velkaan kriisien syynä sekä se, että nykymenon vaihtoehdon kuvaus ja esitettyyn kritiikkiin vastaaminen jää melko vaatimattomasti 35 sivuun.Kirja jakautuu karkeasti kolmeen osaan. Alussa esitelty rahajärjestelmän toiminta on kirjan ehdottomasti hyödyllisin osio. Raha syntyy, kun pankit päättävät myöntää lainaa ja kirjaavat lainanottajan tilille rahasumman. Vastaavasti rahaa häviää sitä mukaa, kun lainaa maksetaan takaisin. Yhden rahamääräinen varallisuus on toisen velkaa. Rahahierarkian huipulla on valtion keskuspankkiraha, joka ei toimi “jokapäiväisenä rahana”, mutta jota yksityiset pankit kuitenkin tarvitsevat pankkien välisen maksuliikenteen selvittämiseen. Keskuspankki lainaa pankeille niiden tarvitseman keskuspankkirahan kaikissa tilanteissa, jotta nämä voisivat aina luottaa toistensa maksukykyyn.Keskimmäinen osa on pitkälti luettelo nykyisen pankkijärjestelmän väärinkäytöksistä ja huonoista seurauksista, eikä ollut mielestäni kovin kiinnostava (argumentit olivat minulle tuttuja).Kolmas osa on kirjan mielenkiintoisin, mutta se on valitettavan lyhyt, vain 35 sivua. Siihen on mahdutettu sekä vaihtoehtoisen mallin esittely että esitettyyn kritiikkiin vastaaminen. Monia asioita olisi mielestäni tullut käsitellä huomattavasti pitemmin. (Jos sivumäärän kasvu oli esteenä, yllämainitusta keskimmäisestä osasta olisi hyvin voinut lyhentää vastaavasti.) Esimerkiksi Iivarinen näkyy ajattelevan, että hänen kannattamansa velaton raha merkitsisi vain hyvin pientä, lähes huomaamatonta muutosta, ja että uudistuksessa sekä oikeisto että vasemmisto voisivat saada haluamansa. Tämä tuntuu liian ruusuiselta käsitykseltä. Ennemminkin luulisin, että jotkut selvästi voittaisivat ja jotkut häviäisivät, sekä aineellisesti että ideologisesti.Iivarinen näkee velassa ja velan koroissa syyn toistuviin talouskupliin ja romahduksiin, mutta mielestäni esim. Lauri Holappa ja Jussi Ahokas ovat osoittaneet, että korko sinänsä ei johda velkakierteeseen.Iivarinen myös sivuuttaa kokonaan kapitalistisen tuotantoprosessin, ja näkee kaikki ongelmat vain rahajärjestelmässä. Seuraava kuvaus perustuu Paul Cockshottin ja David Zachariahin eurokriisiä käsittelevään paperiin, ja se sisältää aineksia, joita ilman velkakriisiä (tai suppeammin eurokriisiä) ei mielestäni voi ymmärtää oikein.Jos kapitalistisen tuotantotoiminnan kannattavuus on heikkoa tai epävarmaa, rahapääoma pakenee investoinneista osinkoihin, arvopapereihin ja pankkitalletuksiin. Talletuksista aiheutuu pankeille korkomenoja, joiden kattamiseksi niiden on lisättävä lainanantoa. Kun yritykset – talouden yksityinen sektori – haluavat säästää eivätkä lainata, pankit voivat lainata vain julkiselle sektorille ja kotitalouksille (muita sektoreita yksityisen lisäksi taloudessa ei ole). Seurauksena kulutusluottojen määrää sekä valtioiden velkaantuminen kasvaa. Kriisin mahdollisuus piilee siinä, että koroillaeläjien pankkitili- ja velkakirjavarallisuus on ehdollista. Sen todellinen arvo on riippuvainen velallisten (tulevasta) maksukyvystä.Investoinnit tuotantoon synnyttävät uutta varallisuutta ja tulovirtoja, joista velallisten maksukyky on riippuvainen. Mitä vähemmän yritykset investoivat suoraan tuotantoon ja mitä enemmän ne vain kerryttävät pankkitili- ja arvopaperivarallisuutta, sitä enemmän velallisten kyky maksaa korkoja vaarantuu, koska heidän mahdollisuutensa saada tuloja kaventuvat. Pankkitalletuksethan eivät luo työpaikkoja ja uusia tulovirtoja, vaan ainoastaan imevät osan työtätekevien tuloista, mikä taas edellyttää, että koroillaeläjän sijaan joku toinen on investoinut tuotantoonkin, josta velalliset voivat saada tuloja itselleen.Tilinpidon perusperiaatteiden mukaan yhden rahavarallisuus on toisen velkaa. Mitä suuremmaksi omistavan luokan pankkitilivarallisuus kasvaa ja mitä enemmän investoinnit tuotantoon pienenevät, sitä varmemmin se ajaa velallisia – kotitalouksia tai valtioita – kohti maksukyvyttömyyttä ja konkurssia. Pankkitilivarallisuus paljastuu velkakriisissä vain symboliseksi varallisuudeksi, jolla ei olekaan vastinetta todellisuudessa.Mielestäni tästä näkyy, että velka+korot on riittämätön (ja virheellinenkin, ks. Holappa ja Ahokas -linkki yllä) selitys velkakriiseille.Tämä kritiikki ei kuitenkaan mitätöi sitä, että kirjan ensimmäisessä osassa esitelty kapitalistisen rahatalouden toiminnan kuvaus on hyödyllinen, ja joiltain osin havainnollisempikin kuin Holapan & Ahokkaan samaa aihetta jonkun verran akateemisemmin käsittelevä kirja Rahatalous haltuun. Erityisesti Iivarinen osoittaa hyvin, miten puutteellista suomalaisten politiikkojen ja jopa raha-alan ammattilaisten tietämys on rahatalouden toimintaperiaatteista.

 • Tapani Aulu
  2018-11-25 11:30

  Aivan huippukiinnostava ja selkeä esitys. En ihan niin pihalla ollut kuin mitä Iivarisen perusjamppa, mutta melkein kuitenkin. Houkuttaa nyt kaivaa lisää aiheesta. Ja paljon.

 • Kristina
  2018-11-30 06:40

  Subject I'm really interested in. Also a subject, that gives me slight panic attacks once in a while. Debt threat, financial crisis, exponential growth.. I have to be honest: it's not always easy to accept the reality. This book gives you fresh perspective on money.

 • Markus
  2018-12-17 07:51

  Suomalaisessa rahareformiliikkeessä aktiivisen Ville Iivarisen kirjalla on ainakin kolme tarkoitusperää. Ensiksi se kuvailee nykyisen rahajärjestelmän keskeisiä piirteitä ja toimintaperiaatteita kartoittaen niin rahan luonnetta sekä yleisesti hyväksyttynä ja lain takaamana maksuvälineenä että velkana, sen luomista pankeissa lainanannon yhteydessä kirjanpidollisena käytäntönä, kuin sen merkitystä taloudellisen toiminnan mahdollistajana. Toiseksi pyrkimyksenä on osoittaa, miten erilaisia taloudellisia ilmiöitä ja ongelmia talouskasvusta finanssikriiseihin ja työttömyydestä eurokriisiin voidaan ymmärtää nykyisen rahajärjestelmän luonteesta käsin. Kolmanneksi kirja tekee tutuksi rahareformiliikkeen ajattelua ja pyrkimyksiä uudistaa rahajärjestelmää ja esittelee tässä suhteessa erityisesti ajatusta pankkien rahanluontioikeuden kieltämisestä eli niin sanottua 100 prosentin varantovaatimusta.Erityisen vahvoilla Iivarinen on kuvatessaan rahajärjestelmän nykyistä toimintaa. Jälkikeynesiläisen koulukunnan ja erityisesti modernin rahateorian selitystavoista ammentava argumentointi on selkeää ja havainnollista. Kirja tarjoaakin lukijalle ilahduttavia oivalluksen elämyksiä tuomalla esiin joukon rahaa ja rahajärjestelmän toimintaa koskevia yleisiä väärinkäsityksiä ja harhaluuloja, jotka elävät sitkeästi poliittisessa ja taloutta koskevassa keskustelussa. Heikommille jäille ajaudutaan kuitenkin, kun erilaisia modernille finanssivetoiselle kapitalismille ominaisia ilmiöitä ja ongelmia pyritään selittämään rahajärjestelmän kautta. Iivarinen esittelee toki useita perusteltuja ja laajasti hyväksyttyjä argumentteja esimerkiksi eurokriisin intiimistä kytkeytymisestä euroaluetta koskeviin raha- ja finanssipoliittisiin rajoituksiin sekä julkisten menojen velkarahoitteisuuden järjettömyydestä, ja hän myös esittää oivaltavia päättelyketjuja talouskasvun ja velan kasvun välisestä keskinäisriippuvuudesta. Sitä vastoin vaikkapa finanssikriisien, työttömyyden tai koko talousjärjestelmän kestämättömän luonteen selittäminen nykyisen rahajärjestelmän kautta on heikommin perusteltua, ja myös Iivarinen itse päätyy toistuvasti myöntämään rahareformiliikkeen kurottavan kritiikissään paikoitellen liian pitkälle. Heikkouksistaan huolimatta analyysi muistuttaa rahareformia laajemman yhteiskunnallisen muutoksen tarpeesta sekä siitä, miten rahareformi voi olla osa globaalia kapitalismia sävyttävien ongelmien ratkaisua - tai kapitalismin ylittämistä. Kirjan laajempaa talousanalyysia ei tarvitsekaan lukea yrityksenä tuottaa kokonaisvaltaista tieteellistä analyysia kuin pyrkimyksenä rakentaa siltoja erilaisten yhteiskunnallisten liikkeiden ja rahareformiliikkeen välille. Varsinaisen rahareformin kuvaamisessa kirja tuotti minulle suurimman pettymyksen. Uudistuksen kuvailu jää suppeaksi ja monin paikoin ylimalkaiseksi, ja kuva esitetystä "velattoman rahan" järjestelmästä jättää lukuisia aukkoja. Erityisesti jäin kaipaamaan kirjan alkuosalle ominaista argumenttien huolellista perustelua: rahareformin jälkeisen talousjärjestelmän ja sen toiminnan hahmottelu jää puolitiehen ja sen potentiaaliset ongelmakohdat ohitetaan vähin äänin. Kun nykyistä rahajärjestelmää on ruoskittu säälimättömästi, kirjalta odottaisi hieman (itse-)kriittisempää otetta rahareformiliikkeen ehdotuksia kohtaan. Lisäksi kirjasta jäävät pitkälti puuttumaan kansainvälisten rahareformiliikkeiden esittely ja niiden tuottamien ehdotusten läpikäynti. Juuri liikkeen piirissä käydyn keskustelun ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien avaaminen olisi ollut merkittävä palvelus lukijalle.

 • Katri
  2018-12-01 08:48

  Perusteos, jonka jokaisen tulisi lukea.

 • Elias
  2018-11-17 06:39

  Kirjan aihe on tärkeä. Kolme tähteä tulee heittämällä siitä, joskin asiaan saattoi vaikuttaa se, että olin jo valmiiksi kirjoittajan kanssa samaa mieltä.Iivarisen teesi on siinä, että nykyään raha on pelkkää velkaa. Tämä ei ole mitään salatiedettä, sama todetaan esimerkiksi mainiossa "raha ja talous" blogissa (http://blogit.image.fi/rahajatalous/m...). Tämä on arki-intuitiolle vieras ajatus, toisin kuin se, että nykytalouden vaatima jatkuva kasvu ei voi olla mahdollista. Aihe, johon Iivarinen myös pureutuu.Kirjassa käydään läpi mitä tämä tarkoittaa (sopivasti ratakiskosta vääntäen, että hitaankin ymmärtää), miten niin on tapahtunut ja mitä siitä seuraa. Pelkkää tyhjänpäiväistä räksytystä ei ole, sillä lopussa myös ehdotetaan nykyiselle mallille vaihtoehtoa.Mielelläni antaisin useamman tähden, mutta kirja on väärällä tavalla poleeminen. Kun esittää näin vahvoja argumentteja, tarvitsisi myös hyvät viitteet. 80 viitettä lähes kolmeensataan sivuun on todella vähän, varsinkin kun useat niistä viittaavat nettisivuille (yksi jopa youtubeen). Kirjallisuusluotteloa teoksessa ei ole lainkaan, lopussa olisi voinut olla edes koonti suositelluista jatkolukemisesta aiheesta kiinnostuneille.Puutteelliset lähteet antavat kirjasta huolimattoman vaikutelman. Esimerkiksi sivulla 140 viitataan kreikkalaisten käsitykseen rahasta ilman minkäänlaista viittausta, mistä Iivarinen tietonsa hakee (lähde lienee Aristoteleen Nikomakhoksen etiikka, 5.luku). Nyrkkisääntä on, että jos minun asiantuntemuksellani löytää pieniä virheitä ja puutteita, kuinka isoja isoja virheitä löytävät ne, jotka oikeasti jotain tietävät?Näin tärkeästä aiheesta toivoisin huolellisemmin tehtyjä, joskin yhtä helppolukuisia kirjoja.

 • Mikko Saari
  2018-12-08 07:57

  Herättävä kirja. Ymmärsin kyllä jotain siitä, miten raha toimii, mutta tämä kirja avasi silmiä monessakin kohtaa. Olen aikaisemminkin ollut sitä mieltä, että finanssiala on monessakin mielessä maailman pahuuden alku ja juuri, tässähän sitä sitten avattiin.Rahareformi ja 100% rahaan siirtyminen kuulostaa oikeastaan aika houkuttelevalta – vaan mitenköhän se sitten tehdään, kun valta on rahalla ja kaukana demokraattisten prosessien ulkopuolella ja Suomessakin hallitus vahvasti kansainvälisen finanssikoneiston talutusnuorassa?Erittäin mielenkiintoinen kirja, suosittelen lämpimästi etenkin jos et osaa vastata kysymykseen "mitä raha on?".

 • Jarkko Laine
  2018-12-10 10:43

  Helppotajuinen teos tärkeästä ja usein väärinymmärretystä aiheesta. Kirjan luettua tuntuu selvältä, että jotain on tehtävä ja asioiden nykytila on kestämätön. Ehdotus uudeksi rahajärjestelmäksi esitellään kuitenkin aika nopeasti - siitä olisi ollut hyvä olla mukana myös perusteellisempi esitys. Kaiken kaikkiaan kuitenkin ehdottomasti lukemisen ja miettimisen arvoinen esitys!