Read Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam by Trần Ngọc Thêm Online

tm-v-bn-sc-vn-ha-vit-nam

Tac gia cuôn sach Tim vê ban săc văn hoa Viêt Nam: cai nhin hê thông - loai hinh ma tôi đang giơi thiêu vơi cac ban - Tiên si khoa hoc Trân Ngoc Thêm - vôn xuât thân la môt nha ngôn ngư toan rôi trơ thanh môt chuyên gia ngôn ngư hoc nghiên cưu vê ngư phap - ngư nghia văn ban. Anh co cai nên cua tư duy toan hoc va thê manh cua phương phap ngôn ngư hoc... Nhơ vân dung nhuânTác giả cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại hình mà tôi đang giới thiệu với các bạn - Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm - vốn xuất thân là một nhà ngôn ngữ toán rồi trở thành một chuyên gia ngôn ngữ học nghiên cứu về ngữ pháp - ngữ nghĩa văn bản. Anh có cái nền của tư duy toán học và thế mạnh của phương pháp ngôn ngữ học... Nhờ vận dụng nhuần nhuyễn hệ phương pháp này, Trần Ngọc Thêm đã hoàn thành được một công trình khảo cứu về văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam không những có thể dùng để biên soạn giáo trình giảng dạy ở bậc đại học đại cương mà còn lần đầu tiên cung cấp cho các nhà nghiên cứu một chuyên khảo toàn diện, có hệ thống....

Title : Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam
Author :
Rating :
ISBN : 38712117
Format Type : Paperback
Number of Pages : 507 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam Reviews

  • Vinh Dang
    2018-12-02 18:40

    the author defined a framework and tried to believe this.